Informatieverplichting ingevolge Boek XVI, Titel 2 “Informatie aan de consument” in het Wetboek van economisch recht1. Rechtsvorm en maatschappelijke zetel

Mrs. Philippe DUPONT en Katrien DUPONT oefenen het beroep van advocaat uit in vennootschapsvorm, nl. binnen de Burgerlijke Vennootschap BVBA Advocatenkantoor DUPONT; Mrs. Philippe DUPONT en Katrien DUPONT als statutair zaakvoerders van de vennootschap.. Mr. Ellen Van de Moortel is aan het kantoor verbonden als fulltime medewerker. Het kantoor is gevestigd in de Politiekegevangenenstraat 33 te 9600 Ronse. De vennootschap draagt het KBO- en BTW nr. 0501.560.769. Het is bereikbaar via telefoon +32 55 21 20 68, fax +32 55 21 27 09 of e-mail advocaten@advocatendupont.be.

Verzekeringen

De beroepsaansprakelijkheid van mrs. Philippe DUPONT ,Katrien DUPONT en Ellen Van de Moortel is via een collectieve polis afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies verzekerd bij Amlin Europe N.V., Maatschappelijke zetel te Amstelveen, Nederland – Handelsregister nr. 33055009, Bijkantoor België – RPR 0416.056.358 – Onderneming toegelaten onder het code-nr. 0745, onder polis nummer LXX034899. Mrs. Philippe DUPONT, Katrien DUPONT en Ellen Van de Moortel zijn ook verzekerd als gerechtelijk mandataris, zoals scheidsrechter, bemiddelaar, syndicus (conform OVB reglement), lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken, voorlopig bewindvoerder, voogd of toeziend voogd, voogd ad hoc, curator van onbeheerde nalatenschap, schuldbemiddelaar inzake collectieve schuldenregeling. De waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid beroep (AMLIN) is verworven voor 1.250.000 euro per schadegeval, met een vrijstelling van 2.500 euro per schadegeval en per advocaat. Voor de advocaat-stagiair is er een vrijstelling van 1.250 euro. Voor zaken ingevolge aanstelling door het BJB bedraagt de vrijstelling 300 euro (ongeacht tableau-advocaat of stagiair). De beroepsaansprakelijkheid van Mrs. Philippe DUPONT en Katrien DUPONT is bovendien verzekerd in tweede rang bij AG Insurance, E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel als leidend verzekeraar en Zurich Insurance plc, Belgium Branch, Avenue Lloyd Georgelaan 7 te 1000 Brussel als medeverzekeraar voor een bijkomende limiet van 2.500.000 euro per advocaat per jaar bovenop de basisdekking van 1.250.000 euro per advocaat per schade en dit onder polis 99.551.935. De waarborg B.A. uitbating (extra-contractuele aansprakelijkheid) is gedekt ten belope van 6.200.000 euro (lichamelijke schade) en 620.000 euro (stoffelijke en onstoffelijke schade) per schadegeval. De verzekering heeft betrekking op activiteiten die door de verzekerde advocaten worden uitgeoefend vanuit een in België gevestigd kantoor. De polis insolvabiliteit heeft betrekking op “de terugbetaling van fondsen die door een verzekerde vervreemd zijn ten gevolge van oneerlijkheid begaan in de uitoefening van het beroep”. Er is daarvoor dekking van 125.000 euro per schadegeval, en 625.000 euro per verzekerde, waarbij door de verzekeraar een jaarlijkse beperking van 2.500.000 euro wordt gehanteerd voor alle Vlaamse verzekerde advocaten. De nieuwe polissen (B.A. & insolvabiliteit) zijn van kracht tot 31 december 2015, met een mogelijkheid tot verlenging tot 31 december 2017 onder bepaalde voorwaarden.

In samenwerking met makelaar Vanbreda Risk & Benefits NV slaagde de OVB erin om, net als in 2016, opnieuw een hernieuwing van de polissen beroepsaansprakelijkheid (eerste rang) en insolvabiliteit (Amlin) te bedingen. De verlenging ging in op 1 januari 2017 en geldt voor 3 jaar. De premie- en dekkingsvoorwaarden blijven ongewijzigd.

Het verzekerd bedrag van de waarborg beroepsaansprakelijkheid werd verdubbeld (van € 1.250.000 naar € 2.500.000 per schadegeval).

De advocaat die optreedt als schadeafwikkelaar in het kader van een rechtsvordering tot collectief herstel is onder de polis beroepsaansprakelijkheid gebracht, zelfs als de schadeafwikkelaar werd aangesteld door de rechtbank van koophandel.

Met ingang van 1 januari 2017 werd het waarborgbedrag in de polis beroepsaansprakelijkheid (tweede rang) verhoogd tot € 5.000.000 per advocaat en per verzekeringsjaar.

Beroepsregels

Als advocaten ingeschreven aan de balie van OUDENAARDE zijn Mrs. Philippe en Katrien DUPONT, alsook Mr. Ellen Van de Moortel onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op:

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2014062505&table_name=wet, alsook aan de reglementen van de Balie Oudenaarde die geraadpleegd kunnen worden op https://www.advocaat.be/Vlaamse-Balies/Balie-Oudenaarde .

Multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen

Het Advocatenkantoor Dupont BV BVBA, noch Mrs. DUPONT zelf maken, in het kader van hun beroepsuitoefening als advocaat, deel uit van enige multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. Hetzelfde geldt voor Mr. Ellen Van de Moortel.

Geschillenbeslechting

Mrs. DUPONT zijn niet onderworpen aan enige buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Ingeval van betwisting van de ereloonstaten bestaat wel de mogelijkheid tot arbitrage bij de Orde van Advocaten te Oudenaarde. U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze arbitrageregeling op het secretariaat van de Balie, Bourgondiëstraat 5 te 9700 Oudenaarde. Hetzelfde geldt voor Mr. Ellen Van de Moortel.